PRIVACYSTATEMENT DESCH HC (Netherlands)  B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Beuningen, ingeschreven onder nummer 09158596 bij de Kamer van Koophandel en haar dochterondernemingen DESCH HOLDING B.V.; DESCH PLANTPAK B.V.; DESCH VERPAKKINGEN B.V.; KIW B.V.; EPLA B.V. en DESCH PLANTPAK LTD.
Dit document beschrijft het beleid dat DESCH HC (Netherlands) B.V. (hierna: “DESCH”) hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens (hierna: ‘Privacystatement’). 
DESCH houdt zich bezig met de vervaardiging van verpakkingsmaterialen. Daarbij kunt u denken aan plantentrays, bloempotten en packs van plastic afval. Voorts is DESCH aan te merken als groothandel in verpakkingsmaterialen (im- en export van genoemde producten). Dit Privacystatement is van toepassing op alle bedrijfsactiviteiten en diensten van DESCH als ook op (het gebruik van) de website www.desch.nl. 
Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.
Plaatsen bestelling/leveren producten 
Voor het plaatsen van een bestelling of voor het leveren van producten wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Na registratie bewaren wij uw persoonsgegevens. Wij verwerken in dat kader van u de volgende gegevens: 
•    achternaam, voornaam en voorletters;
•    adres/postcode;
•    woon-/vestigingsplaats;
•    e-mailadres;
•    telefoonnummer, en/of;
•    betalingsgegevens.
•    IP-adres
Contactformulier
Indien u een contactformulier invult of een afspraak met ons wil maken, vragen wij (verplichte velden) u om uw voornaam, achternaam, het land waar u woont of werkt en uw e-mailadres. Afhankelijk van de wijze waarop u wilt dat wij contact met u kunnen opnemen, wordt u de mogelijkheid geboden ook nog andere contactgegevens door te geven (telefoonnummer, adres/postcode en woon-/vestigingsplaats). 
Nieuwsbrieven
U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval vragen wij u enkel om uw e-mailadres. Uw naam hoeft u niet verplicht aan ons door te geven. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.
Solliciteren
U kunt – al dan niet via onze website – solliciteren naar bestaande en niet bestaande vacatures. In dat geval verwerken wij van u de volgende persoonsgegevens:
•    achternaam, voornaam en voorletters;
•    adres/postcode;
•    woon-/vestigingsplaats;
•    e-mailadres;
•    telefoonnummer;
•    geslacht;
•    geboortedatum
•    curriculum vitae (CV);
•    pasfoto;
•    werkervaring, en/of;
•    IP-adres
Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en worden uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u niet bij ons in dienst treedt. Indien u daarvoor toestemming geeft kan DESCH uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie voor toekomstige vacatures. 
Doel verwerken persoonsgegevens
Persoonsgegevens die DESCH van u ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
•    om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
•    om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
•    om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
•    om eventueel met u arbeidsovereenkomsten, dan wel uitzendovereenkomsten te kunnen gaan sluiten (sollicitatieprocedure);
•    om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
•    om een financiële administratie te voeren, en;
•    om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de website www.desch.nl.
Indien DESCH (delen van) bepaalde taken uit laat voeren door andere bedrijven en/of personen, kan DESCH aan hen voor het uitvoeren van de betreffende taken (delen van) uw persoonsgegevens verstrekken. Daarnaast kan DESCH uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft gekregen. 
Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:
•    in het belang van de veiligheid van de Staat;
•    ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
•    voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
•    ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
•    voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.
Grondslag verwerking persoonsgegevens
Indien u bij ons een bestelling plaatst, informatie aanvraagt, een afspraak met ons wilt maken of een contactformulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. 
Ook kan het zijn dat DESCH een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan een direct marketing belang. DESCH zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van DESCH anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van DESCH zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.
In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken. 
Ontvangers van uw gegevens
Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:
•    degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst;
•    degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;
•    anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
•    anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door DESCH;
•    anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden. 
Cookies 
Onze website www.desch.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw apparatuur wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over uw gebruik van de website. De meeste browsers zullen u de mogelijkheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw apparatuur. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van de website, dan wel kan het zijn dat sommige delen van de website voor u niet toegankelijk zijn. 
DESCH maakt gebruik van volgende cookies: 
•    Functionele cookies: dit zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om deze website te laten functioneren of die een door u gevraagde service of optie bieden. Zo is er een cookie dat uw inloggegevens bewaart.
•    Analytische cookies: dit zijn cookies die DESCH helpen om deze website te verbeteren door ons algemene statistieken te bezorgen over uw gebruik van de website. Die cookies worden geplaatst door een derde dienstverlener met wie wij samenwerken: Google Analytics. Dit type cookies identificeert u niet individueel, maar helpt DESCH onder meer om:
o    het gebruik van deze website te analyseren, of;
o    statistieken op te maken. 
Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van deze website door middel van cookies. Google slaat deze informatie op en gebruikt ze voor rapporteringsdoeleinden. Google’s privacybeleid is beschikbaar op http://www.google.com/privacypolicy.html. 
Google maakt tevens deel uit van het Privacy Shield Framework, dat instaat voor de naleving van databeveiligingsrichtlijnen tussen Europa, Zwitserland en de Verenigde Staten.
Derden
De website van DESCH kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. DESCH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. DESCH raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan. 
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Uw persoonsgegevens zullen niet langer dan twee jaar worden bewaard, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van DESCH.
Beveiliging persoonsgegevens
DESCH heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Doorgifte naar andere landen
Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EER. 
Rechten betrokkenen
Verzet
U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar AVG@Desch.nl. DESCH zal op eerste verzoek het gebruik beëindigen. 
In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar AVG@Desch.n]. DESCH zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal DESCH de verwerking beëindigen.  
Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit
Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:
•    te corrigeren; 
•    in te zien;
•    te verwijderen, en;
•    over te dragen.
Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming. 
Indien u van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar AVG@Desch.nl. DESCH zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.
Klachten
Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door DESCH bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.
Wijziging Privacystatement
Het is mogelijk dat in dit Privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit Privacystatement is gepubliceerd op de website www.desch.nl. Houdt u deze websites dus goed in de gaten. Dit Privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 8 juni 2018. 
Contactgegevens
DESCH-PLANTPAK B.V.
Altenaweg 12
5145 PC Waalwijk
AVG@Desch.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 416 562 426
Faxnummer: +31 (0) 416562 488